Odznaczenia.pl.tl

Organizacje w PRL-u

Jeżeli nie wyświetla się obraz - odśwież >>>


Uwaga - tutaj znajdziesz iformacje na temat Zjednoczeń, zakładów pracy, pełne nazwy >>>

 PARTIE,ORGANIZACJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE
 PARTIE,ORGANIZACJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE
 PPR  - Polska Partia Robotnicza 
(1942r. -1948)  [weszła w skład PZPR] 
PPS -  Polska Partia Socjalistyczna 
(1892-1948) [weszła w skład PZPR]
PZPR  - Polska Zjednczona Partia Robotnicza  
(1948-1990) 
SD - Stronnictwo Demokratyczne
(1935/reakt.1944) [od 1952 w strukturach FN, FJN,PRON]
ZSL  - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe(1949-1989)   ZMR - Związek Młodzieży Robotniczej  KZMP - Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej (1922-1938)  ZNMS "Spartakus" - ZwiązekNiezależnej Młodzieży Socjalistycznej (1935-1943/1948)
OMS "Życie" - Organizacja Młodzieży Socjalistycznej "Życie"  ZWW - Związek Walki Wyzwoleńczej (1941-1942)   RZM - Rewulucyjny Związek Młodzieży  OMTUR - Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytet Robotniczy
 
 KRN - Krajowa rada Narodowa (1944-1947)  FN - Front Narodowy (1952-1956)  [przekształcony w FJN]  FJN - Front Jedności Narodu (1956-1983) [przekształcony w PRON] PRON - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (1982-1989)  
 ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE
ZMS - Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976)  ZMP - Związek Młodzieży Polskiej (1948-1957) ZSMP - Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (zał.1976r.) [połączone SZMW, ZMS, ZMW] FSZMP -  Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (1973-1981)
ZMW RP "Wici" (1944-1948) [weszło w skałd ZMP] ZMW - Związek Młodzieży Wiejskiej  (1957-1976) [weszło w skład FSZMP], [1980r.-usamodzielnienie] ZWM  - Związek Walki Młodych (1943-1948)  ZMD - Związek Młodziezy Demokratycznej (1945-1948) [weszło w skład ZMP]
ZSP - Zrzeszenie Studentów Polskich (1950-1973/1990>) SZSP - Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (1973-1982) OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  
       
       

ZMW także jako ZSMW Związek Socjalistycznej Młodziezy Wiejskiej

Organizacje wojskowe i paramilitarne:
KMW - Koło Młodzieży Wojskowej (1958-1973)
SZMW - Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej  (1973-1976)
SP - Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948 -1955) 
OHP - Ochotnicze Hufce Pracy  (1958-1992)
OC - Obron Cywilna
LOK -  Liga Obrony Kraju
LPŻ - Liga Przyjaciół Żołnierza (oraz TPŻ - Towrarzystwo Przyjaciół Żołnierza)
BPS - Brygady Pracy Socjalistycznej
Organizacje kombatanckie:
ZBOWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (1949)  org.kombatancka
Organizacje antyrządowe:
KOR - Komitet Obrony Robotników 
Instytucje i inne:
LWP - Ludowe Wojsko Polskie
MO - Milicja Obywatelska
ZOMO - Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ORMO - Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej
TPPR - Towarzystw Przyjaciół Polsko-Radzieckiej 
PCK - Polski Czerwony Krzyż
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego
TWW - Towarzystwo Wiedzy Wojskowej
TWO - Towarystwo Wiedzy Obronnej
TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja