Odznaczenia.pl.tl

[B] Odznaki PRL

Kolekcja przedstawia najważniejsze odznaki PRL-u. 
ORGANIZACJE W PRLU - SCHEMAT, DATY,  NAZWY I SKRÓTY >>>

Odznaki epoki PRL-u dzielą się na kilka grup:
Grupa I - odznaki organizacji młodzieżowych min: KMW, SZMW, ZMW, ZSMP, LOK, inne 
Grupa II - odznaki wojskowe
Grupa III - odznaki strażackie, milicja i ORMO, służba więzienna, górnictwo, OC
Grupa IV - odznaki zasługi resortowej
Grupa V - odznaki zasługi wojewódzkiej i miejskiej
Grupa VI - odznaczenia zakładowe, fabryczne oraz krajoznawcze ( w budowie) 

Wyjaśnienie skrótów:

KMW - Koło Młodzieży Wojskowej
SZMW - Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej 
(1973-1976)
ZMS - Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976)
ZMW RP "Wici" (1944-1948) [weszło w skałd ZMP]

ZMP - Związek Młodzieży Polskiej (1948-1957)
ZMW - Związek Młodzieży Wiejskiej
 (1957-1976) [weszło w skład FSZMP], [1980r.-usamodzielnienie]
ZSMP - Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (zał.1976r.) [połączone SZMW, ZMS, ZMW]
FSZMP -  Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (1973-1981)  
FN - Front Narodowy (1952-1956)
 [przekształcony w FJN]
FJN - Front Jedności Narodu (1956-1983) [przekształcony w PRON]
PRON - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (1982-1989)
ZWW - Związek Walki Wyzwoleńczej (1941-1942) [weszło w skład PPR]
PPR  - Polska Partia Robotnicza (1942r. -1948) 
[weszło w skład PZPR]
ZWM  - Związek Walki Młodych (1943-1948)
SP
- Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948 -1955) [następca OHP]
OHP - Ochotnicze Hufce Pracy  (1958-1992]
PPS - 
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948) [weszła w skład PZPR]
PZPR  - Polska Zjednczona Partia Robotnicza
 
SD  Stronnictwo Demokratyczne (1935/reakt.1944) [od 1952 w strukturach FN, FJN,PRON]
ZSL  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (1949-1989)
ZBOWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (1949)  org.kombatancka
LOK -  Liga Obrony Kraju
KOR - Komitet Obrony Robotników
LOK TOM  Turystyczna Odznaka Motorowa
LOK MOSO - Młodzieżowa Odznaka Sprawności Obronnej
LOK
OSO -  Odznaka Sprawności Obronnej
LPŻ - Liga Przyjaciół Żołnierza
BPS - Brygady Pracy Socjalistycznej
LWP - Ludowe Wojsko Polskie
MO - Milicja Obywatelska
ZOMO - Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ORMO - Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej
TPPR - Towarzystw Przyjaciół Polsko-Radzieckiej
ZMD Związek Młodziezy Demokratycznej (1945-1948) [weszło w skład ZMP]
SD - Stronnictwo Demokratyczne
PCK - Polski CZerwony Krzyż
HDK - Honorowy Dawca Krwi
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja